Przejdź do treści
logo nowe
remont
sz
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce, Dąbrówka 43, 34-146 Stryszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.spdabrowka.iap.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2002-09-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Zaniechano użycia elementów tekstów, które mogłyby utrudnić jego odczytanie, np. pochylenie treści lub podkreślenie.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji użytych nagłówków.
 • Linki otwierają się w tym samym oknie.
 • Duży kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony.
 • Istnieje możliwość włącznie wersji kontrastowej strony internetowej i zmiany wielkości tekstów.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana czytelności czcionki poprzez zmianę fontu czcionki jak również możliwość zmiany czcionki na dysleksyjny font,
 • zwiększenie lub zmniejszenie odstępów między wierszami, paragrafami, literami, słowami,
 • zmiana kontrastu,
 • podświetlanie linków,
 • zastosowanie filtrów: kontrastu, inwersji,monochromii, saturacji,

  Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Mozilla:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-06

Data aktualizacji deklaracji: 2024-02-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Wioletta Stecyk

E-mail osoby kontaktowej: spdabrowka@iap.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 33 8797413

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

Adres organu odwoławczego: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.. Nazwa organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Do budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce prowadzą cztery wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy dojazdowej. Drzwi główne są dostatecznie szerokie, aby osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku mogła samodzielnie dostać się do środka. Nie ma schodów, wejście główne umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z placu przed szkołą (od ulicy). Budynek szkoły jest częściowo dostosowany do potrzeb OzN. W szkole nie ma windy, korytarze są szerokie, zapewniają swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Jeżeli zachodzi taka konieczność do każdej osoby z niepełnosprawnością, zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze. Na parterze znajduje się również jedna toaleta częściowo dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada parkingu.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

38877