Wydarzenia

2019-05-31

,,Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”.


Administrator


Dnia 30 maja uczniowie klas I-III zorganizowali spotkanie, na które zaprosili całą społeczność szkolną na podsumowanie innowacji pedagogicznej.

 Podczas spotkania zaprezentowali przygotowaną prezentację multimedialną zawierającą wszystkie działania obejmujące realizowaną innowację. Zaprezentowali swoje umiejętności i zdobyte wiadomości.

Celem innowacji było między innymi: rozbudzanie wrażliwości dziecka na piękno naszej ,,Małej Ojczyzny” jej przyrody, poezji, baśni, muzyki, tańca, malarstwa, rzeźby, teatru. Przygotowanie uczniów do świadomego odbioru dzieł sztuki w życiu dorosłym.

Nowatorstwo innowacji polegało na wykorzystaniu w przeważającej ilości metod aktywizujących, eksponujących i praktycznych. Wszystkie formy aktywności dzieci były naturalnymi drogami uczenia się podczas wyjazdów do teatru, kina, filharmonii, muzeum oraz zajęć plastycznych, muzycznych jak również warsztatów teatralnych, plenerów muzycznych i plastycznych. Stworzyłyśmy uczniom maksymalnie sprzyjające warunki do aktywnego nabywania i rozwijania kompetencji z zakresu sztuki.

Cele innowacji zostały osiągnięte. Uczniowie poprzez aktywny udział w kulturze nabyli ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką. Opanowali umiejętności i nawyki w posługiwaniu się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego i muzycznego w celu wypowiadania własnych przeżyć, zapoznali się  z nowoczesnymi technologiami, środkami ekspresji oraz nowymi rozwiązaniami scenicznymi poprzez udział w nietypowych formach scenicznych łączących teatr i film.

Przygoda na żywo ze sztuką pomogła uczniom w poznaniu różnych kręgów kultury, literatury i języka. Wpłynęła na ich relacje z ludźmi i światem. Dzięki zorganizowanym wycieczkom uczniowie rozwijali swoje talenty aktorskie, muzyczne, plastyczne. Chętnie angażowali się w przygotowywanie przedstawień i uroczystości szkolnych. Przygotowywali się do konkursów artystycznych oraz prezentowali swoje zainteresowania i zdolności podczas szkolnego konkursu talentów. Żadna praca tak nie uszczęśliwia człowieka, jak właśnie praca twórcza, o czym pięknie pisze Erich Fromm: ,,Człowiek, aby pozostawać w zgodzie ze światem i z sobą samym, aby móc łączyć się z innymi, nie zatracając zarazem poczucia swojej integralności i wyjątkowości, nie ma innego sposobu na realizowanie swych pragnień, jak tylko poprzez twórcze, produktywne wykorzystanie swoich zdolności”.

2019-06-03  
2019-06-03  
2019-06-03  
2019-06-03  
2019-06-03  
2019-06-03  

powrót do listy aktualności